โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรม หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 – 16:30 น. ณ ห้อง 9302 อาคาร 9 ศูนย์กิจกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น 1/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการอบรม หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น 1/2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 08:00 – 16:30 น. ณ ห้องไพลิน-เพทาย ชั้น 3

Read more

สวพ.มก. จัดอบรมฯ “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์” รุ่นที่ 1

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “หลักจริยธรรมพื้นฐาน และการทบทวนพิจารณา โครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และด้านสังคมศาสตร์” รุ่นที่ 1 / 2560 ณ ห้องบุหลันพิทักษ์พล อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทางสังคมศาสตร์ อย่างไรให้ได้ทุน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์ กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาข้อเสนอการวิจัยทางสังคมศาสตร์ อย่างไรให้ได้ทุน ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย ทราบแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยทางสังคมศาสตร์จากแหล่งทุนที่สำคัญต่างๆ

Read more

ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการสร้างเครื่องมือเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ นำไปสู่การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ รายละเอียดตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิถีสู่ชัยชนะในเวทีวิจัย เพื่อการขอทุน” ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2557 เวลา 08:30-16:30 น. ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Read more