ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุน NSTDA Chair Professor ทุน PTT NSTDA Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558

            ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะเปิดรับสมัครทุน “NSTDA Chair Professor  ทุน PTT NSTDA Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558” จำนวน 4 ทุน ทุนละไม่เกิน 20

Read more

แผนกลยุทธ์งานวิจัยในระยะที่ 2 (Strategic Planning Alliance II: SPA II) ปี 2554-2559 ของ สวทช.

สวทช. ได้มีการทบทวนและวางแผนกลยุทธ์งานวิจัยในระยะที่ 2 (Strategic Planning Alliance II: SPA II) ปี 2554-2559 โดยมีการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนาในลักษณะของ คลัสเตอร์ที่มีการวางแผนงานวิจัยตลอดห่วงโซ่มูลค่าเพิ่ม มีโปรแกรมที่เกี่ยวเนื่องกัน เพื่อให้เกิดพลังร่วม มีภาคอุตสาหกรรมหรือผู้ใช้ประโยชน์เป็นผู้ร่วมกำหนดโจทย์วิจัยและเป้าหมายของโปรแกรม เพื่อให้งานวิจัยสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือ สร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

Read more

Infoday on HORIZON 2020 Funding Opportunities and Workshops on EU Project Participation

26-27 May 2014 at Sofitel Sukhumvit Hotel, Bangkok, Thailand Registration Open Now! Infoday on Horizon 2020, 26 May 2014 during

Read more

กรมประมง มก. สวทช. แทคทีมบูรณาการ หวังสร้างภาคประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยไปสู่การเป็น Green City ตามนโยบาย กษ.

17 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “เครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับชาติ” โดยความร่วมมือของกรมประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อบูรณาการองศ์ความรู้ด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับชาติ ให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการใช้งานจากภาคเอกชนในการที่จะสนองตอบต่อความต้องการของตลาดในประเทศคู่ค้า

Read more

เปิดรับสมัครทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2556

สวทช. จะเปิดรับสมัคร “ทุนนักวิจยแกนนำ ประจำปี 2556” จำนวน 2 ทุน ทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยที่มีความสามารถในการวิจัยให้สามารถทุ่มเทเวลาและสติปัญญาในการวิจัยและพัฒนาได้อย่างเต็มที่ จนก่อให้เกิดการสร้างทีมวิจัยที่มีความคล่องตัว และมีการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง โดยจะเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2556 รายละเอียดเพิ่มเติม

Read more

การประชุมวิชาการประจำปี 2556 สวทช. (NAC2013)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2556 ของ สวทช. หรือ งาน NAC2013 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก “ความพร้อมสู่ AEC ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 3 เมษายน 2556

Read more