สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเข้าร่วมการจัดงานประชุมวิชาการ สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2560 (NSTDA Annual Conference: NAC2017) ภายใต้หัวข้อ “สวทช. ยุคใหม่ ตอบกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (NSTDA 5.0: Building Thailand towards

Read more

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) ทุนต่อยอดงานวิจัยสู่อุตสาหกรรม

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (สวทช.) ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนต่อยอดงานวิจัยสู่ภาคอุตสาหกรรม ให้บุคลากรของ คณะ/สำนัก/สถาบัน ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ สวทช. ในลักษณะเงินให้เปล่าผ่านทางมหาวิทยาลัยที่ผู้ประกอบการขออนุญาตใช้สิทธินำผลงานวิจัยมาต่อยอด โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.nstda.or.th/news/22453-research-gap-fund สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักงานบริการวิชาการ โทร. 0-29428 812-5 ภายใน 1936 ต่อ 401

Read more

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประกาศรับสมัครทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship 2017)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ริเริ่มโครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship) ขึ้น เพื่อสนับสนุนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญยาเอกในสาขา Applied mathematics, Physics, Biomedical Engineering, Materials Science, Polymer, Environmental Engineering, Chemistry, Elector chemistry and

Read more

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. เข้าร่วมเปิดศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาตร์ประเทศไทย

เมื่อวันอังคาร ที่ 13 กันายน 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และ ศาตราจารย์ ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มก. เข้าร่วมเปิดศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือเครือข่ายเครื่องมือวิทยาศาตร์ประเทศไทย ณ

Read more

ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมงานประชุม “LIF SEA Regional Hub 2016”

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม “LIF SEA Regional Hub 2016” ภายใต้ความร่วมมือในโครงการ Newton UK-Thailand Research and Innovation Partnership Fund: Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme โดย

Read more

โครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ในโครงการสนับสนุนทุนนักวิจัยใหม่ วท. ประจำปี 2559 เพื่อสนับสนุนให้นักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อกระตุ้นและสร้างความพร้อมในการเริ่มต้นทำวิจัยแก่นักเรียนทุนที่เพิ่งสำเร็จการศึกษา ผู้ประสงค์จะสมัครรับทุน ต้องจัดทำข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ชุดพร้อมประวัติย่อผู้วิจัย และขอให้หน่วยงานรวบรวมส่ง ฝ่ายนักเรียนทุนฯ สวทช. ภายในวันที่ 29 มกราคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

Read more

สตง. ประชุมการตรวจสอบการดำเนินงานวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ของ สวทช.

วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ประชุมการตรวจสอบการดำเนินงานวิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม ของ สวทช. โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวทช.ประชุมการเตรียมการรองรับ สตง.ตรวจสอบการดำเนินงานการวิจัย

วันที่ 30 เมษายน 2558 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดประชุมการเตรียมการรองรับ สตง.ตรวจสอบการดำเนินงาน(Performance audit) การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.        

Read more

โครงการทุน NSTDA Chair Professor ทุน PTT NSTDA Chair Professor และโครงการทุนนักวิจัยแกนนำ

  รายละเอียดโปรดคลิก โครงการทุน NSTDA Chair Professor และทุน PTT NSTDA Chair Professor โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ โครงการทุนส่งเสริมนักวิจัยอาชีพ

Read more

สวทช. เปิดรับสมัครทุน “NSTDA Chair Professor ทุน PTT NSTDA Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558

วันที่ 3 เมษายน 2558 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เปิดรับสมัครทุน “NSTDA Chair Professor ทุน PTT NSTDA Chair Professor และทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2558” เพื่อสร้างศาสตราจารย์ผู้นำและทีมวิจัยที่เข้มแข็งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจัดการประชาสัมพันธ์รายละเอียดทุนนักวิจัยแกนนำฯ

Read more