ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 6

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จะจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารชุดโครงการวิจัย รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.arda.or.th   ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ในวันและสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนคนละ 4,600

Read more

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โครงการ Food Valley ภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบที่ 2)

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ได้ดำเนินการประสานงานโครงการวิจัยเพื่อตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลและระเบียบวาระแห่งชาติ กลุ่มเรื่อง Food Valley ประจำปี 2559 ในภาคกลาง เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) นั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอให้อาจารย์ นักวิจัยที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายใต้โครงการ Food Valley ภาคกลาง

Read more

ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้กำหนดกรอบการวิจัยเพื่อให้การสนับสนุน แก่หน่วยงานวิจัยทั้งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 3 กรอบการวิจัย ดังนี้ 1. กรอบการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร 2. กรอบการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตแก่การเกษตรขนาดเล็ก-ขนาดกลาง 3. กรอบการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในภาคธุรกิจเกษตร โดยมีระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 2

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 2”

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ 2 ให้แก่นักวิชาการ นักวิจัย ในวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read more

สวพ.มก. ร่วมงานประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.”

วันที่ 16 มกราคม 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมงานการประกาศเกียรติคุณรางวัลเกียรติยศ “ผลงานเด่น สวก.” จัดโดย สำนักงานพัฒนาการวิจัยเกษตร (องค์การมหาชน) และได้พิจารณาคัดเลือกผลงานเด่น แบ่งออกเป็น 2 รางวัล ด้านการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และด้านการใช้ประโยชน์สาธารณะ

Read more

สวก. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยด้านการเกษตร และอุตสหกรรมเกษตร ปีงบประมาณ 2558

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยด้านการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2558 รวม 10 กรอบการวิจัยคือ 1. กรอบการวิจัยและพัฒนาด้านประมง 2. กรอบการวิจัยและพัฒนากุ้งทะเล 3. กรอบการวิจัยและพัฒนาปลากะรัง 4. กรอบการวิจัยและพัฒนาปศุสัตว์ 5. กรอบการวิจัยและพัฒนาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 6.

Read more

ประชุมหารือร่วมกันระหว่างแหล่งทุนวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และสำนักงานบริการวิชาการ มก.

          วันที่ 1 ตุลาคม 2557  รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก.ได้จัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างแหล่งทุนวิจัย รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  หรือ สวก. และ

Read more

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2557

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ ทั้งหมด 7 กรอบงานวิจัย งบประมาณรวม 180 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2556 ถึง 29 พฤศจิกายน 2556 ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านเวบไซต์ของ

Read more