การสมัครเข้ารับการคัดเลือกรับ “FGB Eastern European Technician Training Award 2014”

สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) ขอเชิญชวนให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ สมัครเข้ารับการคัดเลือกรับ “FGB Eastern European Technician Training Award 2014” จาก Fondazione Guido Bernardini ซึ่งจะได้รับสิทธิ์การลงทะเบียนอบรมในหลักสูตร (ตามรายละเอียด) ในมิลาน อิตาลี

Read more

ขอเชิญร่วมสัมมนา “การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัยและทดสอบด้านประสาทวิทยาศาสตร์”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) จะจัดสัมมนาเรื่อง “การใช้สัตว์ทดลองในงานวิจัย และทดสอบด้านประสาทวิทยาศาสตร์” ในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557  เวลา 8:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อาคาร วช.1

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับฯ รุ่นที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดย สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(สลช.) กำหนดจัด “การอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน รุ่นที่ 3” ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่ ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์

Read more