KUKM060 มันสำปะหลังพันธุ์ใหม่ทีใช้ใบเป็นอาหารสัตว์

นายธีระ สมหวัง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ร่วมกับคณะผู้วิจัย จากสถานีวิจัยเขาหินซ้อน ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นความสำคัญในการที่จะปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อให้ได้พันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตและคุณภาพใบสูง โดยให้ใบมีปริมาณไซยาไนด์ต่ำ และมีปริมาณโปรตีนสูง เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดการผลิตอาหารสัตว์ เพื่อเผยแพร่ให้เกษตรกรนำไปปลูกต่อไป

Read more