ประชุมชี้แจงวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ สวพ.มก.

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมร่วมกับบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อรับทราบวิธีการสรรหา แผนงานการสรรหา และชี้แจงวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ สวพ.มก. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

บุคลากร สวพ.มก.ร่วมฟังคำชี้แจง ข้อบังคับและวิธีสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดย ดร.กนิษฐา กาญจนจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน  หรือผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ. 2557  ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม

Read more