ผศ.ดร.วิภา หงษ์ตระกูล

หน่วยงาน : ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัล : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2554 ผลงาน : “สยามบลูฮาร์ดดี้” บัวฝรั่งดอกสีน้ำเงินลูกผสมต้นแรกของโลก จาก : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -> รายละเอียด

Read more