รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2551(กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา)

  จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลงาน แผ่นยางธรรมชาติปูพื้นในคอกปศุสัตว์ จากโครงการ การพัฒนาแผ่นยางปูพื้นจากยางธรรมชาติเพื่อใช้ในงานปศุสัตว์ คณะผู้วิจัย รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช (คณะกษตร ภาควิชาสัตวบาล) ผศ.ดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี) >> รายละเอียด

Read more