BRAHMIX : เครื่องดื่มมิ๊กเบอรี่ผสมสมุนไพร

ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
โทร. 091-951-9441 E-mail: wutph@hotmail.com

Read more

ข้าวหมากสีสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ

คุณคนิจฐา บุญเฟื่อง และ รศ.ประภาศรี สิงห์รัตน์
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 092-828-0727 E-mail: fengktb@ku.ac.th

Read more

ผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรแบบครบวงจร

ผลงานวิจัย คุณสิริพร วรรณชาติ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.0-3435-1398

Read more

สวพ.มก. จัดบรรยายฯ การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรและการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตรและแนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย

การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรและการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตรและแนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุน สวก. วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดย คุณปิยธิดา ถิระรณรงค์ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัย

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรและการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร

กำหนดการ การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรและการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร และแนวทางการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุน สวก. ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ท่านสามารถร่วมการประชุมโดยผ่าน 2

Read more

BRAHMIX เครื่องดื่มมิ๊กเบอรี่ผสมสมุนไพร

ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

Read more

สวก. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สวก. ได้กำหนดกรอบงานวิจัยที่ประสงค์จะเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 2 กรอบการวิจัย ประกอบด้วย กรอบการวิจัยการพัฒนาศักยภาพสมุนไพรในการรักษาและป้องกันโรคอุบัติใหม่ เช่น โรคจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) กรอบการวิจัยการแก้ปัญหาภัยแล้งภาคการเกษตร   นักวิจัยที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปี 2564 จาก

Read more

BRAHMIX : ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล
ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
โทร. 091-951-9441 E-mail: wutph@hotmail.com

Read more

Indigo Hair Serum อินดิโก แฮร์ เซรั่ม

ผศ.ดร.วรินท์มาศ เกษทองมา
ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
โทร. 098-8236-5149 E-mail: warinmad.k@ku.ac.th

Read more

ชาจิงจูฉ่าย สมุนไพรต้านมะเร็ง

น.ส.ภคพร สารทลาลัย
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 086-109-4465 E-mail: rdispsa@ku.ac.th

Read more