ขอเชิญเสนอบทความและเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ “รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12”

ด้วย วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยจัดประชุมสัมมนาวิชาการ “รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชุนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12” โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการฯ และส่งบทความวิจัยและวิชาการเพื่อนำเสนอ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://conference2.sgtech.nu.ac.th/

Read more