สมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่เชิญชวนรับสมัครสมาชิกสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

ด้วย สมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ ได้รับจดหมายจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพื่อเชิญชวนนักวิจัยรุ่นใหม่ สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ (Thai Young Scientists Academy หรือ TYSA) ในการนี้ ส่วนบริหารงานวิจัยฯ

Read more