คณะทำงานห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันจีโนม ไบโอเทค ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประเภททีม ประจำปี 2556

คณะทำงานห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันจีโนม  (ไบโอเทค) ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประเภททีม ประจำปี 2556 จาก : มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลงาน : เรื่อง เทคโนโลยีฐานจีโนมิกส์กับการตรวจสอบจีโนมอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยควบคุมคุณภาพสินค้าในการส่งออกอาหาร และการปรับปรุงพันธุ์พืชอายุยืนแบบก้าวกระโดด คณะทำงานห้องปฏิบัติการดีเดอ็นเอเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1. รศ.ดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร 2. ดร.สมวงศ์ ตระกูลรุ่ง

Read more