สวพ.มก.จัดโครงการ Routine to Research (R to R) ไม่ยากอย่างที่คิด

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการ Routine to Research (R to R) ไม่ยากอย่างที่คิด โดย รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญและคณะภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมเพทาย-ไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more