KURDI ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็น กรรมการ “สภาพัฒน์”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ อรรถวานิช คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็น กรรมการ “สภาพัฒน์” >>> คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นชอบรายชื่อประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 11 ราย

Read more