ยีสต์สปีชีส์ใหม่จากหญ้าแฝก/สาวิตรี ลิ่มทอง

เรื่อง ยีสต์สปีชีส์ใหม่จากหญ้าแฝก ยีสต์จำนวนมากที่กระจายตัวอยู่ตามแหล่งธรรมชาติหลายแห่ง โดยเฉพาะในเขตร้อนอย่างเช่นประเทศไทยของเรานี้ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ แหล่งที่อยู่ของยีสต์ส่วนใหญ่มักต้องมีสารประกอบอินทรีย์ในปริมาณที่สูง รวมทั้งน้ำและความชื้นสูง ศ.สาวิตรี ลิ่มทอง ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำการวิจัยความหลากหลายของยีสต์ในแหล่งธรรมชาติของประเทศไทยเริ่มเมื่อประมาณ 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการศึกษา แบสิดิโอมัยซีตัสยีสต์ (basidiomycetous yeast) พวกที่สร้าง

Read more