สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว แจ้งรายละเอียดการขอดูงานใน สปป.ลาว

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัคราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ถึงข้อปฏิบัติในการเดินทางไปหารือ และศึกษาดูงาน เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว จึงขอแจ้งรายละเอียดการขอดูงาน ใน สปป. ลาว เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน เอกสารที่เกี่ยวข้อง: การขอดูงาน สปป. ลาว

Read more