สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตร ๒ “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้กำหนดจัดอบรมหลักสูตร ๒ “สถิติสำหรับงานด้านชีววิทยาและการแพทย์” จำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และ รุ่นที่

Read more

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) จัดการอบรบหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์”

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” เพื่อให้นักวิจัย นักวิชาการ คกส. และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับสถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์ฯ จำนวน 2 รุ่น (รับรุ่นละ 50 คน) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่

Read more

การอบรม “สถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

การอบรม “สถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการใช้ชีวิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ได้ผลงานที่ถูกต้องแม่นยำ น่าเชื่อถือ สามารถอ้างอิงได้ทั้งในและต่างประเทศ เป็นไปตาม พ.ร.บ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 และหลักจรรยาบรรณการใช้สัตว์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์ ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นวิทยากรบรรยายการอบรม ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 เวลา 08:30-16:30 น. โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Read more

การอบรมหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดย กำหนดจัดการอบรมหลักสูตร “สถิติการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” (Statistics and Research Design Using Animals) จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 23-26 มีนาคม 2559

Read more

การอบรม “สถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) วช. จะจัดการอบรมหลักสูตร “สถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557 ห้องรวยเพชร โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการทดลอง และกำหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยที่ใช้สัตว์ หากประสงค์เข้าร่วมการอบรม ขอให้ส่งใบตอบรับ ที่โทรสาร 02-561-0578 หรือ admin@labanimals.net

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การวางแผนการทดลองทางสถิติ

          เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคม 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมประมงร่วมมือกัน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวางแผนการทดลองทางสถิติ” เพื่อให้บุคลากรสำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาวิจัยอย่างมีแบบแผน ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะการกำหนดโจทย์วิจัย เพื่อนำไปสู่การวางแผนการทดลอง และสามารถเลือกใช้สถิติได้อย่างถูกต้อง อันจะทำให้การศึกษาวิจัยมีความน่าเชื่อถือ

Read more