สวพ.มก.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งได้เล็งเห็นระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของวารสารเกษตรศาสตร์ และทั้งนี้ได้จัดโครงการ“โครงการศึกษาดูงานการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย” เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทยและเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานของวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีต่อไป ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ : วิจัยเพิ่มมูลค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน (Research Adds Value Leading to Economy

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ศึกษาดูงาน

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการ สวพ.มก. ผู้บริหาร และบุคลากร สวพ.มก. ร่วมต้อนรับและแนะนำหน่วยงานแก่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าศึกษาดูงาน สวพ.มก. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมทับทิม

Read more

สวพ.มก.ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ.

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประสานงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เรื่อง นโยบายและแนวทางในการส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่ และใช้ประโยชน์จากงานวิจัยรวมถึงความรู้ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และพัฒนางานด้านการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มสธ. เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2556 ณ

Read more