จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ“การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5” ในวันที่ 28-29 เมษายน 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 5” ในวันที่ 28-29 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย

Read more

ชี้แจงแนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2558

วันที่ 28 มกราคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.จัดวาระการประชุม “ชี้แจงแนวทางการพิจารณาจัดสรรทุนอุดหนุนวิจัย มก. ประจำปี 2558           ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนอุกหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2558

Read more

กรมประมง มก. สวทช. แทคทีมบูรณาการ หวังสร้างภาคประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยไปสู่การเป็น Green City ตามนโยบาย กษ.

17 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมพะยูน กรมประมง จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ “เครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิตด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับชาติ” โดยความร่วมมือของกรมประมง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อบูรณาการองศ์ความรู้ด้านประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำระดับชาติ ให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความต้องการใช้งานจากภาคเอกชนในการที่จะสนองตอบต่อความต้องการของตลาดในประเทศคู่ค้า

Read more

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบ 35 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

เนื่องด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ก่อตั้งและดำเนินงานมาถึงปีที่ 35 ในโอกาสนี้จึงได้จัดให้มีงานเฉลิมฉลองวันสถาปนาครบรอบ 35 ปี ร่วมกับการมอบ “รางวัลเชิดชูเกียรติปราชญ์วิจัย และยุวปราชญ์วิจัยแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โอกาสครบรอบ 35 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.” “รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลนักวิจัยรุ่นเยาว์ผู้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2555”

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 1

วันที่ 11 กันยายน 2556ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 1”เนื่องด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีนโยบายในการผลักดันและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยให้มีความเข้มแข็ง และเชี่ยวชาญในการเขียนข้อเสนอการวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อการเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ และเพื่อเป็นการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเสริมสร้างองค์ความรู้

Read more

โครงการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อขอทุนวิจัยภายนอก”

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เปิดโครงการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อขอทุนวิจัยภายนอก” จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อขอทุนวิจัยภายนอก และได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาให้ทุนจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงสามารถเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยภายนอกได้ มีผู้เข้าร่วม คือ อาจารย์และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ “Challenges and Opportunities for Food Scientists in the Quest for Food Security in Under-Industrialized Nations in Asia and Africa”

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 Professor Dr. Anna V.A. Resurreccion ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Food Science and Technology จาก University of GEORGIA ซึ่งมีความชำนาญด้าน Consumer

Read more

โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการใช้งานเอกสารออนไลน์ร่วมกันด้วย Google Docs”

รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าว สวพ.มก.เล็งเห็นประโยชน์เทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการปฏิบัติงาน ได้จัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์และการใช้งานเอกสารออนไลน์ร่วมกันด้วย Google Docs”  เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ และการใช้งานเอกสารออนไลน์ร่วมกันแก่บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จำนวนผู้เข้าร่วม 30 คน เมื่อวันพุธ

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดี แก่สถาบันผลิตผลเกษตรฯ

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แสดงความยินดี แก่ นางวารุณี ธนะแพสย์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันผลิตผลเกษตรฯ ปีที่ 22 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2556 ณ ห้องประชุม

Read more

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัยในกลุ่มเรื่องข้าว”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัยในกลุ่มเรื่องข้าว” เพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในวิธีการประเมินผลความคุ้มค่าของการวิจัย ให้สามารถดำเนินการประเมินผลความคุ้มค่าของโครงการวิจัยได้ในระดับจุลภาค ตลอดจนมีระบบการเก็บข้อมูลเพื่อการประเมินผลในระดับมหภาค เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 2 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ

Read more