สวรส. ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ขอเชิญบุคลากรมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย โดยจัดจำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16-18 กันยายน 2557 และรุ่นที่ 2 วันที่ 29-31 ตุลาคม

Read more