สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565   สวรส. เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย ดังนี้ แผนงานวิจัยมุ่งเป้าด้านการแพทย์และสาธารณสุข แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรมที่ 8 รองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โปรแกรมที่ 9 แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสุขภาพ สังคม

Read more

สวรส. ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ขอเชิญบุคลากรมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้จัดการงานวิจัย โดยจัดจำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 ในวันที่ 16-18 กันยายน 2557 และรุ่นที่ 2 วันที่ 29-31 ตุลาคม

Read more