สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย รวมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อศึกษาดูงาน “ด้านการวิจัยสถาบันเพื่อเสริมความรู้และทักษะด้านการบริหารงานวิจัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างความรวมมือในการทำวิจัย” เมื่อวันที่ 13

Read more