โครงการ”รางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว : IAD Award) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562″

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) ได้จัดโครงการรางวัลนักวิจัยดีเด่นที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (รางวัล สพสว. : IAD Award) ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัย ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้สัตว์ในงานวิจัย ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ และหลักการสากล (3Rs) เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิจัย ที่ยึดถือปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ

Read more

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(สพสว.) เชิญร่วมประชุมชี้แจง “การใช้ข้อมูลในระบบ electronics เพื่อรายงานประจำ 6 เดือนของ คกส. และสถิติการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558”

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(สพสว.) เชิญร่วมประชุมชี้แจง “การใช้ข้อมูลในระบบ electronics เพื่อรายงานประจำ 6 เดือนของ คกส. และสถิติการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558”

Read more

แจ้งเตือน การขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ

ตามที่ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แจ้งให้บุคลากรผู้ใช้สัตว์ฯ ดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ได้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2558 ถึง 14 มีนาคม 2559 แล้วนั้น ขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาสิ้นสุดการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ดังกล่าวแล้ว ขอให้ผู้ประสงค์ยื่นรับใบอนุญาตฯ เข้ารับการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด

Read more

เปิดการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ตาม พ.ร.บ. สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้วันที่ 14 กันยายน 2558 กำหนดว่า “ผู้ใดใช้สัตว์หรือผลิตสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ อยู่ในวันที่ พ.ร.บ. นี้ใช้บังคับ ให้ยื่นขอรับใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ. นี้ ภายใน 180

Read more