ปุ๋ยไนโตรเจนช่วยการติดตากล้ายางพารา

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่กำลังได้รับสนใจจากเกษตรกรมากขึ้น โดยดูได้จากพื้นที่ปลูกที่เพิ่มขึ้นทุกปี จึงทำให้ความต้องการกล้ายางพาราเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย อีกทั้งยางพาราจะให้ผลผลิตลดลงเมื่ออายุมากขึ้นเกษตรกรจึงจำเป็นต้องตัดต้นยางและปลูกทดแทน การผลิตกล้ายางให้ได้คุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการติดตาได้สมบูรณ์ตามมาตรฐานที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด ถือเป็นสิ่งสำคัญ

Read more

การผลิตกล้ายางพาราเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตยางพาราของประเทศ

เป็นผลงานของ นางวีระศรี เมฆตรง ศูนย์วิจัยระบบนิเวศเกษตร สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร มีเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและปรั­บปรุงการผลิตกล้ายางให้มีประสิทธิภาพมากขึ­้น และได้ต้นกล้าที่สมบูรณ์ตามมาตรฐาน มีเปอร์เซ็นต์รอดตายสูง ซึ่งจะต้องดำเนินการตั้งแต่ การจัดการด้านเมล็ดพันธุ์ การจัดการแปลงเพาะต้นตอตลอดถึงการใช้วัสดุ­ปลูกที่เหมาะสมเพื่อเลี้ยงกล้าให้สมบูรณ์แ­ละขนย้ายได้สะดวกในปริมาณมาก ๆ

Read more

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 1

วันที่ 11 กันยายน 2556ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัด “โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการเขียนข้อเสนอการวิจัย สาขาเกษตรศาสตร์ รุ่นที่ 1”เนื่องด้วย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มีนโยบายในการผลักดันและเสริมสร้างศักยภาพนักวิจัยให้มีความเข้มแข็ง และเชี่ยวชาญในการเขียนข้อเสนอการวิจัยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อการเสนอขอรับทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ และเพื่อเป็นการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพเสริมสร้างองค์ความรู้

Read more