สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญร่วมหลักสูตรการบริหารจัดการงานวิจัย “จับโจทย์มั่น จัดการแม่น”

Read more

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร บริหารจัดการงานวิจัย “จับโจทย์มั่น จัดการแม่น”

Read more

สถาบันคลังสมองของชาติขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรการส่งมอบผลงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1

          ด้วยสถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักว่าทุกประเทศล้วนให้ความสำคัญกับการวิจัย และคาดหวังว่าการสร้างความรู้เป็นต้น เพื่อให้เกิด “สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาประเทศ” ด้วยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของสังคม สถาบันคลังสมองของชาติ ได้กำหนดจัดหลักสูตร “การส่งมอบงานวิจัยและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 ขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ ห้องบอลรูม เอ โรงแรมปทุม

Read more

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่นที่ 3

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” (Research and Triple I (Ideate, Innovate, Impact) Executive Program รุ่นที่ 3 : Solution by Design) ระหว่างวันที่ 9-11

Read more

สถาบันคลังสมองของชาติขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนา “นโยบายน้ำไทย: ฐานความรู้เพื่ออนาคต”

สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำหนดจัดการประชุมเสวนา เรื่อง “นโยบายน้ำไทย: ฐานความรู้เพื่ออนาคต” ในวันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องทิวลิป โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ

Read more

สถาบันคลังสมองของชาติขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” รุ่น 3-4

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตร “การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย” (Research Impact Assessment) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 และ รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม” โดยสถาบันคลังสมองของชาติ

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตร “ผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและนวัตกรรม” หรือ Research and Innovation Executive Programme” ระหว่างวันที่ 11 – 16 มกราคม 2558 ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานวิจัย จึงขอเรียนเชิญผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัย ได้แก่ รองอธิการบดี คณบดี

Read more