ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม : สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด | KURDI NEWS

ปัจจุบันพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ลดน้อยลง สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์ จังหวัดตราด ร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่ฟื้นฟูป่า ทำให้ชาวบ้านและเกษตรกรใกล้เคียงรู้จักหวงแหนพื้นที่ป่าและร่วมมือกันปลูกต้นไม้ อนุรักษ์ป่า ไม่ทำการเกษตรบุกรุกพื้นที่ป่า นายอนุชา ทะรา: หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด จำหน่ายพันธุ์ไม้เศรษฐกิจคุณภาพดี

สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 093-578-0684 E-mail: ffornrt@ku.ac.th

Read more

ประกาศการจำหน่ายพัสดุสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด

รายละเอียดการจำหน่ายพัสดุ            

Read more

จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล งานคลัง สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล  เพื่อหาทุนสนับสนุนการเรียน การสอนของโรงเรียนที่ขาดแคลน ให้แก่โรงเรียนคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด เป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ที่ยังขาดอุปกรณ์ การเรียน การสอน และอุปกรณ์กีฬา โดยได้ส่งมอบทุนจำนวน 34,299 บาท

Read more