เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม | KURDI NEWS

สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม มีหน้าที่ศึกษาวิจัยทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและเผยแพร่ข้อมูลความรู้ทางวิชาการให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ยังสนับสนุนการเรียนการสอน รวมถึงเป็นสถานที่ฝึกงานและเข้าชมงาน ทัศนศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับนิสิต อาจารย์/นักวิจัย – การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปูทะเล ปลากระพง ปลาทับทิมทะเล และยังมีผลิตภัณฑ์ของสถานีฯ ซึ่งวางจำหน่ายที่ร้านชอบประชุม คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สัมภาษณ์โดย: ดร.สหภพ ดอกแก้ว

Read more