การประชาสัมพันธ์โครงการทุน Newton Fund วันที่ 9 มิถุนายน 2558

การประชาสัมพันธ์โครงการทุน Newton Fund จัดเมื่อวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 13:00-15:30 น. ณ ห้องประชุมไพลิน-เพทาย ชั้น 3 อาคารสุวรรณาวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายในหัวข้อดังต่อไปนี้ การสนับสนุนโครงการทุน Newton Fund

Read more