ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ Newton Fund ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสถานทูตอังกฤษ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาเอก เข้าร่วมฟังการประชาสัมพันธ์ทุนโครงการ Newton Fund ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยและสถานฑูตอังกฤษ โดย Ms. Pijarana Samukkan (Research and Innovation Programme Manager, British Embassy)

Read more