การขยายพันธุ์สตรอเบอรี่

นายปรเมศ แสนยากุล

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทร. 082-883-9060

Read more

งานวิจัยสตรอว์เบอร์รี่โครงการหลวง กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ (หนึ่งในสามบูรพาจารย์ผู้ร่วมก่อตั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ได้ต้นพันธุ์สตรอว์เบอร์รี่จากชาวอังกฤษ ชื่อนายคาลิโฟล ที่เข้ามาทำงานเกี่ยวกับป่าไม้ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยชาวอังกฤษผู้นี้นำผลสตรอว์เบอร์รี่ที่เขาปลูกไว้เองนี้มาทำแยมสตรอว์เบอร์รี่ หลังจากนั้นท่านได้นำต้นสตรอว์เบอร์รี่ที่ได้มานั้นปลูกไว้ที่โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้

Read more