กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดรับข้อเสนอโครงการ/กิจกรรม ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) ภายใต้กรอบนโยบายการให้ทุนสนับสนุน กรอบใดกรอบหนึ่ง ดังนี้ 1) Education Technology (EdTech) 2) Health Technology (HealthTech) 3)

Read more

สดช. เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาดิจิทัลฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลรัฐ สถานพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนแพทย์ สภากาชาดไทย ที่ได้รับผลกระทบหรือต้องการความช่วยเหลือ สนับสนุน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เปิดรับข้อเสนอโครงการจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 16.30 น.

Read more