ทดแทนการใช้บอแรกซ์ในขนมจากข้าวเหนียวด้วยเบสจากธรรมชาติ

รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ กัญญารัตน์ รี้พลกุล และ สุกัญญา อานุภาพสโมสร จากภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการวิจัยหาเบสจากธรรมชาติที่เหมาะสมเพื่อมาทดแทนการใช้บอแรกซ์ในอาหารประเภทแป้งหรือข้าวเหนียว ศึกษาผลของเบสชนิดต่าง ๆ และบอแรกซ์ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติด้านกายภาพของข้าวเหนียวและแป้งข้าวเหนียว รวมทั้งผลต่อแป้งและสตาร์ชขนิดต่าง ซึ่งในงานวิจัยได้เลือกขนมจ้างเป็นตัวอย่างอาหารจากข้าวเหนียว

Read more

รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

    อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ม.เกษตรศาสตร์ ของเรา ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ ที่ได้รับรางวัล “นักวิจัยดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Ajinomoto Award for Outstanding Food Science & Technology Researcher)” ซึ่งจัดโดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะและสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแห่งประเทศไทย

Read more

ปริมาณบีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง

ผลงานของ รศ.สงวนศรี เจริญเหรียญ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เป็นผลงานเกี่ยวกับการหาผลของสภาวะการแช่เยือกแข็งของกระบวนการทำแห้งเยือกแข็งต่อปริมาณบีตาแคโรทีนในมะม่วงแห้งเยือกแข็ง

Read more

สร้างมูลค่าจากผลิตขนุน

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zIwoLz4cF2g[/youtube] บทวิทยุ รายการ  “จากแฟ้มงานวิจัย มก.” ออกอากาศวันที่ 11  เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554 เรื่อง “สร้างมูลค่าจากผลิตขนุน” บทวิทยุโดย  หทัยรัตน์  ศรีสุภะ …………………………………………………………………………………………………………………………………………. -เพลงประจำรายการ- สวัสดีค่ะ คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ

Read more

รศ.ดร.สงวนศรี เจริญเหรียญ

รางวัล : นักวิจัยรุ่นใหม่ 2010 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards สาขา Agricultural Science and Technology จัดโดย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ

Read more