สวพ.มก. สืบสานประเพณี “สงกรานต์ อีสาน ม่วนซื่น” ประจำปี 2562

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยปีนี้มีชื่องานว่า “สงกรานต์ อีสาน ม่วนซื่น” ภายในงานมีการรดน้ำดำหัวขอพรผู้อาวุโสที่เคารพ และการแสดง ประกวดร้องเพลง ฯลฯ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมของไทย และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อองค์กร  วันที่ 9 เมษายน 2562 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2560

วันที่ 11 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานต์” ประจำปี 2560 เพื่อสืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมของไทย และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรมีความรักความผูกพันต่อองค์กร และยังมีกิจกรรมประกาศผลรางวัลการประกวดคำขวัญการประหยัดพลังงาน ประจำปี 2560 เพื่อปลุกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานแก่บุคลากร สวพ.มก. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น

Read more

สวพ.มก. จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวอดีตผู้บริหารฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ได้จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัวอดีตผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อดีตผู้บริหาร) ศ.ดร.รังสิต สุวรรรณมรรคา (อดีตผู้บริหาร) ณ ห้องโถง บุษราคัม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  

Read more

สืบสารประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และบุคลากรเข้าร่วมสืบสารประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2559 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก.ร่วมทำบุญตักบาตรในวันสงกรานต์

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันประเพณีสงกรานต์ ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก. จัดงานการสร้างสัมมาทิฐิและเทศกาลวันสงกรานต์

          เนื่องในเทศกาลสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่ไทย  เป็นประเพณีที่มีคุณค่าและเอกลักษณ์ของคนไทยที่อนุรักษ์สืบสานกันมาเป็นเวลาช้านาน ดังนั้นเพื่อการสืบทอดอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ไว้ตลอดไป สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและเทศกาลวันสงกรานต์  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557

Read more

วันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2556

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. สืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของไทย และวัฒนธรรมองค์กร จัดโครงการวันแห่งการสร้างสัมมาทิฐิและกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีโอกาสพบปะเพื่อรับทราบผลการดำเนินการที่ผ่านมา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูล และรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคต่างๆ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยบุคลากรต่างมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์กร รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  เป็นประจำทุกปี และในปี 2556 ได้จัดขึ้นในวันที่

Read more