สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว แจ้งรายละเอียดการขอดูงานใน สปป.ลาว

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากสถานเอกอัคราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ถึงข้อปฏิบัติในการเดินทางไปหารือ และศึกษาดูงาน เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ไทย-ลาว จึงขอแจ้งรายละเอียดการขอดูงาน ใน สปป. ลาว เพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน เอกสารที่เกี่ยวข้อง: การขอดูงาน สปป. ลาว

Read more

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards

รางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Awards เป็นรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนร่วมกันระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS) โดยจัดให้มีรางวัลขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รางวัลนี้มอบให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นกลาง ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของฝ่ายวิชาการ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

Read more

ทุน Technology Grants ประจำปี 2557 ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดสรรทุน Technology Grants ซึ่งเป็นทุนของรัฐบาลออสเตรีย ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2557 ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษา บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสมัครรับทุน เพื่อไปศึกษา/ทำวิจัยในระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอก ณ สาธารณรัฐออสเตรีย โดยแบ่งเป็น 1) ทุนปริญญาเอก (Ph.D. Scholarship) 2)

Read more

ทุน Technology Grants ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ ระหว่างไทยกับออสเตรีย ประจำปี 2556(เพิ่มเติม)

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 1) ประกาศทุนวิจัยหลังปริญญาเอก (Post Doctoral Research Scholarship)  2) ประกาศทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก (Sandwich Programme for Ph.D. Student) 3) แบบฟอร์มใบสมัครรับทุน  Click : รายละเอียดทุนเพิ่มเติม      

Read more

โครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่าง ไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2557-2558

รายละเอียดเพิ่มเติม หนังสือคู่มือชี้แจงการสมัครเข้าร่วมโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัย ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2557-2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำ Call for Proposals สามารถสืบค้นรายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.inter.mua.go.th หรือที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก. หนังสือยืนยันการสนับสนุนโครงการร่วม ไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2557-2558

Read more