สวพ.มก.จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยการท่องเที่ยวทุนวิจัยมุ่งเป้าจาก สกว. ปี 2559

วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยการท่องเที่ยวทุนวิจัยมุ่งเป้าจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ปี 2559 ในแผนงานวิจัยท่องเที่ยวจังหวัดตราดเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมีอาจารย์/นักวิจัยด้านการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สกว . เปิดรับสมัครทุน คปก. รุ่นที่ 18 ประเภททุนปกติ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)  คณะกรรมการนโยบายโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ประกาศให้ทุน คปก.รุ่นที่ 18 ในการรับสมัครอาจารย์ที่ปรึกษาที่สนใจจะสมัครรับทุนรุ่นที่ 18 นี้ โดย คปก. ได้แบ่งอาจารย์ที่ปรึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่ยังไม่เคยได้รับทุน คปก.ปกติ อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับทุน

Read more

ประชุมหารือ แนวทางโครงการ “การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด”

การประชุมหารือ แนวทางการนำผลงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด” ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่คาดว่าจะนำผลงานวิจัยครั้งนี้ไปใช้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว.ร่วมติดตาม ซึ่งแผนงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย 3 โครงการย่อยดังนี้ โครงการย่อยที่ 1 : การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดตราด โครงการย่อยที่ 2 : พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด

Read more

สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย 3 ประเภท

สกว. จะประกาศรับข้อเสนอโครงการทุนวิจัย 3 ประเภททุน ได้แก่ 1)      ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ 2)      ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.) 3)      ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.) โดยข้อเสนอโครงการดังกล่าว ต้องมีการลงนามโดยสถาบันต้นสังกัดตั้งแต่ระดับหัวหน้าภาควิชาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ว่ายินดีร่วมสนับสนุนทุนวิจัยนี้ด้วย ทั้งนี้ สกว. จะเสนอรายชื่อโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้สถาบันต้นสังกัดเพื่อพิจารณาร่วมสมทบทุนวิจัยอีกครั้งหนึ่ง สกว. จะประกาศรับข้อเสนอโครงการที่ http://academic.trf.or.th/ ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม

Read more

ฝ่ายวิชาการ สกว. ประกาศรับสมัครรางวัล 2014 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards

รางวัล TRF-CHE-Scopus Researcher Awards เป็นรางวัลที่ได้รับการสนับสนุนร่วมกันระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักพิมพ์ Elsevier (ผู้จัดทำฐานข้อมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ SCOPUS) โดยจัดให้มีรางวัลขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน รางวัลนี้มอบให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นกลาง ที่มีผลงานจากโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างรับทุนของฝ่ายวิชาการ สกว. หรือสิ้นสุดโครงการไม่เกิน 2 ปี อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

Read more

มก. กับ สกว. ร่วมจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง มก. กับ สกว. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ

          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง มก. กับ สกว. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ โดย

Read more

การบรรยายพิเศษระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง “สกว. กับ มก. : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ”

ขอเรียนเชิญเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ ระหว่าง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เรื่อง “สกว. กับ มก. : ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ”  ในวันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์

Read more

ขอเลื่อนการจัดบรรยายหัวข้อ “แนวทางวการสนับสนุนทุนวิจัยด้านอุตสาหกรรมของ สกว. จากวันอังคารทึ่ 10 มิ.ย.57 เป็น วันพุธที่ 25 มิ.ย. 57

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเลื่อนการจัดบรรยายหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยด้านอุตสาหกรรมของ สกว.” จากวันอังคารทึ่ 10 มิถุนายน 2557  เป็น วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 เวลา 13:00–15:30 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2

Read more