ประชุมหารือ แนวทางโครงการ “การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด”

การประชุมหารือ แนวทางการนำผลงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด” ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่คาดว่าจะนำผลงานวิจัยครั้งนี้ไปใช้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว.ร่วมติดตาม ซึ่งแผนงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย 3 โครงการย่อยดังนี้ โครงการย่อยที่ 1 : การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดตราด โครงการย่อยที่ 2 : พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด

Read more

การรับ – ส่ง มอบหมายงาน แก่ผู้อำนวยการ สวพ.มก.

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 มีการรับ – ส่ง มอบหมายงานให้กับ รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ตั้งแต่วันที่ 18

Read more

ชาว สวพ.มก. ร่วมใจบริจาคการกุศลเพื่อช่วยผู้หญิงและเด็ก ณ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. เข้าเยี่ยมพร้อมทั้งบริจาคสิ่งของและเงินจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยผู้หญิงและเด็ก ณ บ้านพักฉุกเฉิน ดอนเมือง วันที่ 24 มีนาคม 2557

Read more