ขอเชิญร่วมโครงการอบรม เรื่อง “Basic Good Clinical Practice (GCP) for Biomedical Research (GCP Training)”

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในคนเรื่อง “Basic Good Clinical Practice (GCP) for Biomedical Research (GCP Training)” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้นักวิจัยได้ทราบและตระหนักถึงจริยธรรมการวิจัยต่างๆ ในการศึกษาวิจัยทางคลินิก โดยเฉพาะการวิจัยยาและเวชภัณฑ์ชนิดใหม่ จัดเป็นการวิจัยที่มีความสี่ยงสูง หากเทียบกับการวิจัยทางสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ จึงมีการวางหลักปฏิบัติที่เรียกว่า “Good

Read more