ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “The EU’s Trade and Development Policy as an aspect of Inter-reginal relation with ASEAN: a case of well-begin”

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำหนดจัดงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “The EU’s Trade and Development Policy as an aspect of Inter-reginal relation with ASEAN: a case of well-begin” (ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสหภาพยุโรปผ่านนโยบายการค้าและการพัฒนา:

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมนานาชาติ ITTSEE 2013 – International Workshop เรื่อง Innovation and Technology Transfer for Sustainable Development in Emerging Economies

เนื่องด้วย ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับหลักสูตรสหสาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมี University of Trento ประเทศอิตาลี เป็นแกนนำในการก่อตั้งโครงการ Mobility Erusmus Mundus จะจัดการประชุมนานาชาติเรื่อง ” Innovation and Technology Transfer for Sustainable

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนานำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาผลกระทบจากการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหภาพยุโรป”

ศูนย์ยุโรปศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากการทำข้อตกลงการค้าเสรีไทย- สหภาพยุโรป” ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 8.30- 16.00 น. ณ ชั้น M, ห้องจามจุรีบอลรูม A, โรงแรมปทุมวันปรินเซส หมายเหตุ: งานสัมมนาจะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โปรดแจ้งยืนยันเข้าร่วมโดยส่งแบบตอบรับภายในวันอังคารที่

Read more