หนังสือ “แนวทางปฏิบัติในการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีนและผลิตภัณฑ์” และ “แนวทางปฏิบัติในการสร้างโรงเรือนทดลองสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม”

คณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ได้จัดทำหนังสือ “แนวทางปฏิบัติในการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีนและผลิตภัณฑ์” และ “แนวทางปฏิบัติในการสร้างโรงเรือนทดลองสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม” เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมและการสร้างโรงเรือนทดลองสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม   ดาวน์โหลด    แนวทางปฏิบัติในการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชดัดแปลงพันธุกรรมแบบรวมยีนและผลิตภัณฑ์   แนวทางปฏิบัติในการสร้างโรงเรือนทดลองสำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม

Read more

เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Collection, Isolation, Taxonomy and Molecular Phylogenetics of Insect Fungi 2013” วันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2556

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “The Collection, Isolation, Taxonomy and Molecular Phylogenetics of Insect Fungi 2013” วันที่ 7 – 10 ตุลาคม 2556 อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

Read more