ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ดำเนินงานตาม (ร่าง) กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย ๒๕๕๕ – ๒๕๖๔ แผนแม่บทศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยมีพันธกิจดำเนินงานวิจัยพัฒนาด้าน ออกแบบและวิศวกรรม เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้และเทคโลยีฐานที่สำคัญต่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางอุตสาหกรรมซึ่งสร้างผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรมต่อสังคมหรือเศรษฐกิจไทย ด้วยการประสานทั้งความรู้หลายสาขาและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การสร้างความร่วมมืออย่างจริงจังกับพันธมิตรรวมถึงภาคอุตสาหกรรม

Read more

เอกสารเพื่อการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประชาสัมพันธ์เอกสารเพื่อการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศ เพื่อส่งเสริม สร้างความตระหนัก สร้างความร่วมมือ และขับเคลื่อนให้การพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทยสามารถตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดาวน์โหลดเอกสาร หนังสือกรอบ​นโยบาย​การ​พัฒนา​นาโน​เทคโนโลยี​ ของ​ประเทศไทย​ (พ.ศ.​ 2555-2564) แผนที่นำทางการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย สาระสำคัญของ กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยีของประเทศไทย

Read more