เครื่องผ่าปลากะตัก โดยผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร

เครื่องผ่าปลากะตัก ช่วยให้สามารถผลิตปลากะตักได้มากขึ้น
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ลดเวลาในทำงานโดยใช้แรงงานคนลดลง โดย
เครื่องผ่าปลากะตักสมรรถนะสูงมีกำลังการผลิต 55.56 กก./ชม ผ่าปลาได้สมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพในการคัดแยก สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2561-3482

Read more