ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก. เข้าศึกษาดูงานสำนักงานวิทยทรัพยากรและคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมห้องสตูดิโอ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หอสมุดกลาง) เป็นหน่วยงานที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการใช้งานทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่มีมาตรฐาน เช่น วารสารวิชาการนานาชาติ สิ่งพิมพ์หายาก สื่อดิจิทัล หนังสือเรียน และนิตยสาร ฯลฯ รวมทั้งยังมีสตูดิโอสำหรับการทำสื่อชนิดต่างๆ ไว้รองรับ เพื่อสนองความต้องการด้านการเรียน การสอน การวิจัย และความใฝ่รู้

Read more

สวพ.มก.ยินต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สนใจในเรื่องของการพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย และระบบบริหารจัดการสารสนเทศเพื่องานวิจัย เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ไปใช้ออกแบบระบบฐานข้อมูลทุนวิจัยต่อไป วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพื่อขอศึกษาดูงานการดำเนินงานและจัดทำวารสารสาขาสังคมศาสตร์ Kasetsart Journal of Social Sciences เพื่อเป็นแนวทางในการผลักดันวารสารให้เข้าสู่ฐานข้อมูล SCOPUS  เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รศ.ดร.พันธ์ุปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการแนะนำหน่วยงาน กระบวนการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Universiti Teknologi MARA (UiTM),Malaysia

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน Research Impact and Ethics Unit Institute of Research, Management and Innovation (IRMI) of Universiti Teknologi MARA (UiTM),Malaysia.

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มจธ.

วันที่ 18 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อศึกษาดูงานในการปฏิบัติงานของ สวพ.มก. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก. เยี่ยมชมศุนย์สารสนเทศการวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช)

วันจันทร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย และบุคลากรฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย เข้าเยี่ยมชม ศึกษา ดูงานด้านสารสนเทศการวิจัย การจัดเก็บข้อมูลงานวิจัย การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัย และระบบการจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ ที่ให้บริการเกี่ยวกับงานวิจัย ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) เพื่อนำมาปรับใช้ในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่ 19 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับผู้บริหารและบุคลากร สังกัดสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยียมชมและศึกษาดูงานด้านส่งเสริมสนับสนุน และการบริหารจัดการงานวิจัย ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล.

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและพนักงานจากศูนย์วิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ศึกษาดูงาน

วันที่ 23 มิถุนายน 2558 รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย พร้อมบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหารและพนักงานจากศูนย์วิจัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าเยี่ยมชมดูงานระบบการจัดการสารสนเทศงานวิจัย ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more