ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร อาจารย์/นักวิจัยจาก คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น จาก สกว. ประจำปี 2559

  ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น โดยมุ่งหวังที่จะสนับสนุนนักวิจัยอาวุธโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่นให้ได้มีโอกาสพัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบทางวิชาการสูง หรือมีศักยภาพสูงมากในการนำไปประยุกต์เพื่อให้เกิดผลในเชิงปฏิบัติหรือสร้างผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติ ในการนี้ สกว. ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ประจำปี 2559 จำนวน 3 ท่าน ตามประกาศที่แนบ Download : ประกาศ

Read more