รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2555 (รางวัลระดับดี)

วิทยานิพนธ์ เรื่อง “การส่งเสริมทัศนะและการปฏิบัติของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ใช้ สวนสัตว์เป็นแหล่งเรียนรู้ โดยโปรแกรมพัฒนาวิชาชีพครู” (Enhancing Thai Elementary Science Teachers’ Views and Practices of Zoo-based Science,

Read more