Solar Greenhouse ติดแอร์สำหรับปลูกพืชด้วยแสงเทียม

นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ
สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Tel. 092-969-9636 E-mail: jeptagron@gmail.com

Read more

นวัตกรรมชุดปลูกผักโซลาร์ไฮโดร

นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ
สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ชุดเพาะถั่วงอกระบบอัตโนมัติ

ชุดเพาะถั่วงอกระบบอัตโนมัติการเพาะถั่วงอก แต่เดิมต้องคอยเฝ้ารดน้ำทุก 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วัน เมล็ดถั่วเขียวจะงอกเป็นถั่วงอกสีขาว ทำให้เสียเวลาในการเฝ้ารดน้ำอยู่ประจำ ซึ่งชุดเพาะถั่วงอกระบบอัตโนมัติ ช่วยในควบคุมการให้น้ำได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในเรื่องการที่จะต้องคอยเฝ้ารดน้ำให้กับถั่วงอก และที่สำคัญช่วยสร้างรายได้ และได้บริโภคผลผลิตถั่วงอกสด ที่มีคุณภาพ สอบถามได้ที่ นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 06-4065-4197

Read more

ชุดเพาะถั่วงอกระบบอัตโนมัติ

การเพาะถั่วงอก แต่เดิมต้องคอยเฝ้ารดน้ำทุก 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 3 วัน เมล็ดถั่วเขียวจะงอกเป็นถั่วงอกสีขาว ทำให้เสียเวลาในการเฝ้ารดน้ำอยู่ประจำ ซึ่งชุดเพาะถั่วงอกระบบอัตโนมัติ ช่วยในควบคุมการให้น้ำได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในเรื่องการที่จะต้องคอยเฝ้ารดน้ำให้กับถั่วงอก และที่สำคัญช่วยสร้างรายได้ และได้บริโภคผลผลิตถั่วงอกสด ที่มีคุณภาพ สอบถามได้ที่ นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 0-6-4065-4197

Read more

นวัตรกรรมชุดปลูกผักโซลาร์ไฮโดร

นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ
สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

นวัตกรรมชุดปลูกผักโซลาร์ไฮโดร

นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ
สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ชุดปลูกพืชไร้ดิน พลังงานโซลาร์เซล

ชุดปลูกพืชไร้ดิน พลังงานโซลาร์เซล มีแนวคิดในการแก้ปัญหาระบบการปลูกพืชในโรงเรียน ทั้งปัญหาด้านการจัดการ ปัญหาความเสียหายของปุ๋ยที่ไหลออกนอกระบบ ปัญหาค่าแรงงาน โดยชุดต้นแบบการชุดปลูกพืชไร้ดิน พลังงานโซลาร์เซล ใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ ที่ช่วยประหยัดพลังงาน และลดความสูญเสียการใช้ปุ๋ยในระบบปลูกพืชในโรงเรือนแบบเก่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับปลูกพืชในพื้นที่ ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และถิ่นทุรกันดาร สอบถามได้ทีอาจารย์ศรันย์ หงษาครประเสริฐ สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.06-4065-4197

Read more

ชุดปลูกเมล่อนพลังงานแสงอาทิตย์

  ชุดปลูกเมล่อนพลังงานแสงอาทิตย์ ลดปัญหาด้านการจัดการ แก้ไปัญหาปุ๋ยไหลออกนอกระบบ และการอุดตันของหัวหยด ลดปัญหาแรงงาน ง่ายต่อการจัดการ เคลื่อนย้ายสะดวก ติดต่อสอบถาม นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพเกษตรกร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ E-mail : Jeptagron@gmail.com    

Read more

ชุดปลูกเมล่อนพลังงานแสงอาทิตย์

โดย นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ
สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ต้นแบบชุดปลูกเมล่อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ต้นแบบชุดปลูกเมล่อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้พลังงานทดแทนจากธรรมชาติ ในการปลูกเมล่อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ช่วยประหยัดพลังงาน มีระบบหลังคากันความชื้นจาก โพลีคาร์บอเนต ซึ่งมีความทนทานมากกว่าพลาสติกมุงหลังคาหลายเท่า ทำให้ลดรอบการเปลี่ยนหลังคา ชุดปลูกเมล่อนระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะช่วยลดปัญหาการสูญเสียการใช้ปุ๋ยในระบบปลูกเมล่อนในโรงเรือนแบบเก่า ช่วยควบคุมคุณภาพผลผลิตได้ง่ายสามารถลดปัญหาแรงงาน ป้องกันแมลงศัตรูเมล่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอบถามได้ที่ นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตร โทร 0-6-4065-4197

Read more