สวพ.มก. ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมเป็นเจ้าภาพในงานสวดพระอภิธรรมศพ รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาพ่วงจินดา วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน  

Read more

ชาว สวพ.มก. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รศ.ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา มก.

ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.พร้อมบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แก่ รศ.ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคารสารนิเทศ

Read more

สวพ.มก. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2558 แก่ผู้บริหาร มก.

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สวพ.มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. มอบกระเช้าดอกไม้สวัสดีปีใหม่ 2558 แก่ รศ.ดร.วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รศ. ดร. ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

Read more

สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

          รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร ผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  พร้อมด้วยบุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระเจริญพระชนมายุครับ 62 ปี ในวันที่

Read more

สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันประสูติ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

          วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

Read more

มก. กับ สกว. ร่วมจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง มก. กับ สกว. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ

          เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง มก. กับ สกว. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศ โดย

Read more

สวพ.มก. จัดเสวนาเรื่อง “ร่วมสร้างเมล็ดพันธุ์นักวิจัยไทย”

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการเสวนาเรื่อง “ร่วมสร้างเมล็ดพันธุ์นักวิจัยไทย” เปิดงานโดย ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร และมีการบรรยายในหัวข้อ การบริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำวิจัย นักวิจัยดาวรุ่ง ผศ.ดร.สิริพล

Read more

ทางเลือกชาวนาไทย…ไรซ์เบอรี่โมเดล

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดเสวนาเรื่อง “ทางเลือกชาวนาไทย…ไรซ์เบอรี่โมเดล” เปิดการเสวนา โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มก.   ดำเนินรายการเสวนา โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เสวนาเรื่อง

Read more

บรรยายพิเศษ “มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ”

รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ” ในฐานะที่ท่านเป็นหนึ่งในกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ แก่บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ซึ่งมีความสนใจ และต้องการทราบรายละเอียดต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต จัดขึ้น เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น

Read more

[PowerPoint] การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัย มก. เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

POWER POINT ประกอบการบรรยาย : เรื่อง การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมด้านการวิจัย มก. เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์  ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ในงานเปิดบ้าน สวพ.มก. ครั้งที่ 2 วันที่ 16

Read more