กระดาษทำมือด้วยแป้งข้าว

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวุฒินันท์ คงทัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร โทร. 0-2942-8600-3

Read more

กระดาษหัตถกรรมจากเยื่อทะลายปาล์มน้ำมัน

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชที่ให้ผลผลิตน้ำมันสูง เหมาะสมกับสภาพอากาศร้อนชื้น และเจริญเติบโตได้ดีในบริเวณเส้นศูนย์สูตร ปาล์มน้ำมันจึงเจริญเติบโตได้ดีในภาคใต้ของประเทศไทย อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นใยที่ได้จากส่วนของทะลายปาล์ม เปลือกผล และกาบใบ เมื่อนำผลทะลายปาล์มมาแยกส่วนต่างๆ ออกจะได้ ผลสด และทะลายเปล่า ในแต่ละปีจะมีทะลายเปล่าแห้งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจำนวนมาก และยังมีการนำไปใช้ประโยชน์น้อยมาก จึงมีการนำทะลายปาล์มเปล่ามาผลิตเป็นเยื่อเพื่อใช้ทำกระดาษหัตถกรรมหรือกระดาษพื้นบ้านทดแทนวัตถุดิบอย่างเปลือกปอสาซึ่งต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีเกษตรกรสนใจจำนวนมากแต่ยังติดปัญหาที่หม้อต้มเยื่อความดันมีราคาแพงมากและอันตราย จึงเป็นที่มาของการศึกษาการใช้ประโยชน์จากทะลายปาล์มน้ำมันโดยวิธีฟอกขาวแทนการใช้หม้อต้มความดัน โดยคุณวุฒินันท์ คงทัด และผู้ร่วมวิจัย ดร.สุธีรา วิทยากาญจน์ และ ดร.รังสิมา ชลคุป จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โดยนำเส้นใยทะลายปาล์มน้ำมัน มาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี สัณฐานของเส้นใย หาวิธีการผลิตเยื่อโดยการฟอกขาว ปรับปรุงสมบัติเชิงกลของกระดาษโดยการผสมเยื่อปอสาและเคลือบด้วยสารละลายกลูโคแมนแนน ศึกษาต้นทุนการผลิตเบื้องต้นและทดสอบสมบัติเชิงกลของกระดาษที่ผลิตได้ตามวิธีมาตรฐานของ TAPPI

Read more

กระดาษกรองน้ำมันจากฟางข้าว

นายวุฒินันท์ คงทัด นางสาว สุธีรา วิทยากาญจน์ และนายชัยพร สามพุ่มพวง นักวิจัยจากฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการพัฒนากระดาษกรองน้ำมันพืชจากฟางข้าว ให้มีคุณสมบัติใช้กรองเศษพืชที่ผ่านกระบวนการบีบน้ำมัน เพื่อแยกสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำมันพืชในกระบวนการผลิต โดยการเคลือบด้วยสารละลายกลูโคแมนแนนและไคโตซาน

Read more

นายวุฒินันท์ คงทัด นักวิจัย มก.ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นจากเวทีระดับชาติและนานาชาติ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นายวุฒินันท์ คงทัด และผู้ร่วมโครงการวิจัยอีก 2 ท่าน คือ ดร.สุธีรา วิทยากาญจน์ และ นายชัยพร สามพุ่มพวง นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มก. เข้ารับรางวัลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในงาน

Read more

โครงการวิจัยการผลิตกระดาษพิเศษจากฟางข้าว ของนักวิจัย มก.ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นจากเวทีระดับชาติและนานาชาติ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 นายวุฒินันท์ คงทัด และผู้ร่วมโครงการวิจัยอีก 2 ท่าน คือ ดร.สุธีรา วิทยากาญจน์ และ นายชัยพร สามพุ่มพวง นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มก. เข้ารับรางวัลในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ ในงาน

Read more

ผลิตภัณฑ์กระดาษหัตถกรรมทนน้ำ

นายวุฒินันท์ คงทัด นักวิจัยเชี่ยวชาญ ร่วมกับ ดร.สุธีรา วิทยากาญจน์ และ ดร. รัตนา ตันฑเทอดธรรม จากฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันพัฒนากรรมวิธีการผลิตกระดาษหัตถกรรมให้ทนน้ำ โดยการเคลือบด้วยสารละลายกลูโคแมนแนน หรือแป้งจากผงบุก เพื่อให้กระดาษหัตถกรรมมีคุณสมบัติทนต่อการแช่น้ำได้นานโดยไม่ขาดและหลังจากกระดาษแห้งแล้วสามารถใช้งานได้เหมือนเดิม

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง กระดาษจากแป้งข้าว/วุฒินันท์ คงทัด

ทำการศึกษาการปรับปรุงคุณสมบัติเชิงกลของกระดาษสาที่ทำด้วยมือแบบไทย โดยการนำเปลือกปอสามาขึ้นรูปทำเป็นแผ่นกระดาษ แล้วเคลือบด้วยกาวแป้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวพันธุ์ต่างๆ เพื่อคัดเลือกพันธุ์และความเข้มข้นของกาวที่มีความเหมาะสมที่จะช่วยทำให้กระดาษสามีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น

Read more

รายการวิทยุ เรื่อง การพัฒนากระดาษซับน้ำมันจากอาหารทอด/วุฒินันท์ คงทัด

นายวุฒินันท์ คงทัด และคณะ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาการพัฒนากระดาษดูดซับไขมันที่เคลือบด้วยไคโตแซน และกลูโคแมนแนน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เนื่องจากกระดาษดังกล่าวสามารถดูดซับไขมันได้ดี และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ

Read more

ลดการปล่อยน้ำมันจากอาหารสู่สิ่งแวดล้อมด้วยกระดาษดูดซับไขมันที่เคลือบไคโตแซนและกลูโคแมแนน

 คุณรู้หรือไม่ว่าน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหารทุกวันนี้ถูกเททิ้งและล้างออกไปจากภาชนะหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ไขมันส่วนนี้จะไหลไปตามท่อระบายทำให้เกิดน้ำเสีย เน่าเหม็น เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนที่อยู่อาศัยโดยรอบ วิธีการแก้ปัญหาเหล่านี้คือ การบําบัดน้ำเสีย ถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ ก็จะมีการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยน้ำลงสู่ธรรมชาติ แล้วทำไมเราถึงจะไม่มีวิธีการลดปริมาณน้ำมันเหลือใช้ในครัวเรือนก่อนล้างภาชนะแล้วปล่อยน้ำลงสู่ธรรมชาติเพื่อเป็นการลดปัญหาที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมอีกทางหนึ่ง ยกตัวอย่างงานวิจัยของวุฒินันท์ คงทัด และคณะ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาการพัฒนากระดาษดูดซับไขมันที่เคลือบด้วยไคโตแซน และกลูโคแมนแนน ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีมากสำหรับใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว เนื่องจากกระดาษดังกล่าวสามารถดูดซับไขมันได้ดี และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ เนื่องจากเป็นวัสดุ

Read more

ธูปสมุนไพรไล่ยุง โดย อาจารย์วุฒินันท์ คงทัด

ธูปสมุนไพรไล่ยุง ปลอดภัยไร้สารเคมี สะดวกต่อการใช้ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ โทร.0-2942-8600 ต่อ 501
ผลงานวิจัยโดย อาจารย์วุฒินันท์ คงทัด ฝ่ายเทคโนโลยีชีวมวลและพลังงานชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more