ยางคอมพาวด์ สำหรับผลิตดอกยางล้อรถยนต์ หรือหน้ายาง (Tread)

ผศ.ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2940-7271 E-mail: fsciwssm@ku.ac.th

Read more

ยางคอมพาวด์สำหรับผลิตดอกยางล้อรถยนต์ หรือหน้ายาง (Tread)

ผศ.ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ยางคอมพาวด์ สำหรับผลิตดอกยางล้อรถยนต์ หรือหน้ายาง (Tread)

ผศ.ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยเรื่อง ยางพารา

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้เรียนเชิญ ดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์ ผู้ประสานงานชุดโครงการยางพารา (สกว.) บรรยาย ให้ข้อมูล ชี้แจงกรอบการวิจัยยางพารา กับอาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอการวิจัยต่อไป ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 09:30-12:00 น.

Read more