ไลน์บอทโรคข้าว

ผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 0 3435 1890 หรือ 0 3435 1327

Read more