จัดโครงการ “การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับโครงการ IPPs”

ในวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558 รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. หัวหน้าคณะทำงานโครงการวิจัย ได้จัดอบรม “การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสำหรับโครงการ IPPs” โดยมี รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้อง

Read more

รายการวิทยุเรื่อง “ระบบเฝ้าติดตามสัตว์ป่า”

สัตว์ป่าเป็นปัจจัยที่มีผลอย่างยิ่งต่อการดำรงอยู่ของระบบนิเวศ เป็นลักษณะของงานวิจัยเชิงบูรณาการความรู้ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เข้ากับการวิจัยเชิงอนุรักษ์และธรรมชาติวิทยา

Read more